Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Riadiaci výbor Slovenského jadrového poisťovacieho poolu (RV SJPP)

 • je zromaždenie splnomocnených zástupcov všetkých členov poolu a zároveň najvyšším orgánom poolu, každý člen má jeden hlas, zasadanie Radiaceho výbor vedie riaditeľ Kancelárie SJPP, ktorý má poradný hlas,
 • rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov poolu, pokiaľ nie je v Zmluvách, v Dohode, v Štatúte alebo v rozhodnutí RV SJPP stanovené, že je potrebný súhlas väčšieho počtu členov,
 • zasadá podľa potreby, najmenej však štyrikrát v priebehu kalendárneho roka, zasadanie zvoláva Kancelária SJPP,
 • pojednáva o najzávažnejších otázkach organizácie a činnosti poolu.

Predseda Slovenského jadrového poisťovacieho poolu

 • RV SJPP volí zo svojho stredu nadpolovičnou väčšinou predsedu, voľba je tajná,
 • funkčné obdobie predsedu je trojročné s možnosťou opätovnej voľby,
 • reprezentuje pool navonok.

Hlavný spolupoisťovateľ Slovenského jadrového poisťovacieho poolu

 • je určenený na základe dohody členov poolu,
 • plní bežné povinnosti vyplývajúce z postavenia hlavného spolupoisťovateľa, vrátane podpisu poistných a zaistných zmlúv v mene členov poolu,
 • je zodpovedný za činnosť Kancelárie SJPP a zabezpečuje podmienky pre jej riadnu činnosť.

Kancelária Slovenského jadrového poisťovacieho poolu (Kancelária SJPP)

 • je výkonným orgánom poolu, v jej čele stojí Riaditeľ Kancelárie SJPP, ktorý je menovaný a odvolávaný hlavným spolupoisťovateľom po predchádzajúcom súhlase RV SJPP,
 • zabezpečuje všetku administratívnu činnosť, vedie všetky rokovania s klientami a ostatnými obchodnými partnermi a pripravuje návrhy poistných zmlúv,
 • prijíma zaisťovací obchod od zahraničných poolov, zabezpečuje pasívne zaistenie domácich rizík,
 • vedie príslušné rokovania so zahraničnými národnými poolmi alebo inými subjektami vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa poolu,
 • zabezpečuje riadnu informovanosť členov poolu.

Ad-hoc pracovné skupiny Riadiaceho výboru SJPP

 • RV SJPP môže rozhodnúť o ustanovení pracovnej skupiny pre plnenie zvláštnych úloh.
 
Nahlasovanie škôd