Poistenie zodpovednosti

Slovenský jadrový poisťovací pool v súčasnosti ponúka nasledujúce zodpovednostné poistenia:

 1. Zákonné poistenie zodpovednosti prevádzkovateľov jadrových zariadení za jadrovú škodu voči tretím stranám spôsobenú jadrovou udalosťou vzniknutou v súvislosti s prevádzkou jadrového zariadenia alebo z prepravy jadrového materiálu v zmysle zákona NR SR č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  Poistenie je určené pre:

  • držitelov povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky,
  • držitelov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia,
  • držitelov povolenia na etapu vyraďovania jadrového zariadenia,
  • držitelov povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov

  zodpovedných za jadrovú škodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu).

 2. Poistenie zodpovednosti dodávateľov zariadení a služieb pre jadrový priemysel.
 3. Poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločnosti za škodu vzniknutú v dôsledku jadrovej škody.
  • Toto poistenie je možné dojednať len pre klientov, ktorí majú dojednané platné poistenie zodpovednosti za konvenčnú (t.j. nejadrovú) škodu členov orgánov spoločnosti.
 
Nahlasovanie škôd