+421 907 775 256

Činnosť SJPP

Základné informácie

Slovenský jadrový poisťovací pool (SJPP) je voľné združenie poisťovní, ktoré vzniklo na pôde Slovenskej asociácie poisťovní 31. júla 1997 za účelom poisťovania a zaisťovania jadrových rizík.

Najdôležitejšou úlohou SJPP je poistenie alebo zaistenie rizík spojených s prevádzkou jadrových zariadení. Jadrovými zariadeniami podľa „atómového zákona“ (zákon NR SR č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie) sú okrem stavebných objektov a technologických zariadení, ktorých súčasťou je jadrový reaktor, taktiež zariadenia na výrobu, spracovanie a skladovanie jadrových materiálov, úložiská jadrového odpadu a zariadenia pre skladovanie radioaktívnych odpadov.

SJPP okrem jadrových rizík poisťuje aj zdroje ionizujúceho žiarenia. Jedná sa o lekárske a priemyselné zdroje ionizujúceho žiarenia, ako sú napr. zubné röntgeny, CT zariadenia, mamografy a pod. Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú činnosťou vedúcou k ožiareniu v zmysle platných zákonov o radiačnej ochrane a o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V súčasnej dobe sa Slovenský jadrový poisťovací pool podieľa prostredníctvom zaistenia zahraničných poolov na poistení jadrových elektrární po celom svete (viac než 220 zaistných zmlúv). Na Slovensku zabezpečuje poistenie obidvoch slovenských elektrární – JE Jaslovské Bohunice a JE Mochovce. SJPP sa zúčastňuje taktiež na poistení dostavby JE Mochovce 3&4.

Poisťovanie jadrových elektrární (vrátane slovenských jadrových elektrární) je podmienené úspešným vykonaním inšpekcií, ktoré zabezpečujú medzinárodné inžinierske tímy. Doporučenia a návrhy špecialistov slúžia nielen k poisťovacím účelom, ale sú využívané prevádzkovateľmi elektrární k znižovaniu rizikovosti prevádzky týchto jadrových zariadení.

Slovenský jadrový poisťovací pool pôsobí v rámci celosvetového spoločenstva národných jadrových poolov, s ktorými aktívne rozvíja obchodnú i technickú spoluprácu. V rámci obchodnej výmeny spolupracuje na báze aktívneho (t.j. prevzatého) a pasívneho (t.j. odovzdaného) zaistenia s viac ako dvadsiatimi zahraničnými jadrovými poolmi. V rámci technickej spolupráce prebieha výmena informácií a organizácia inšpekcií jadrových elektrání, ako aj organizácia likvidácie poistných udalostí na základe bilaterálnych dohôd o vzájomnej spolupráci.

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poisťovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

+421 907 775 256