+421 907 775 256

História jadrových poolov

Vznik a vývoj medzinárodného jadrového poolového systému

Poisťovatelia a zaisťovatelia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí obvykle z poistných zmlúv vylučujú akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s jadrovou energiou, jadrovým žiarením a materiálom. Táto výluka má hlboké historické korene a vyplýva z obavy poisťovateľov z neznámeho rizika s možnými až katastrofickými dôsledkami.

Vznik jadrových poolov sa datuje od polovice 50. rokov minulého storočia a súvisel s rozvojom jadrového priemyslu, presnejšie s prvým komerčným využívaním štiepnej reakcie na výrobu elektrickej energie .

V poisťovníctve sa slovom „pool“ obvykle rozumie dobrovoľné združenie poisťovateľov za účelom vytvorenia kapacity potrebnej pre poisťovanie alebo zaisťovanie určitého (obvykle neštandardného) rizika.

Prostredníctvom poolov majú poisťovatelia možnosť jednoznačnej kontroly nad svojimi finančnými záväzkami a systém poistenia prostredníctvom poolu vylučuje možnosť nekontrolovateľnej kumulácie rizika pre jednotlivých poisťovateľov.

Národné pooly sú vybavené odborníkmi, takže jednotliví poisťovatelia nemusia budovať žiadne odborné útvary. Tento systém naviac umožňuje podstatne nižšie náklady spojené s poistením, z čoho má jednoznačný prospech i poistený. Bez existencie poolu by jednotliví poisťovatelia neboli ochotní jadrové riziká poisťovať.

Dôvody vzniku národných jadrových poolov:

  • vznik nového rizika, rizika neznámeho, možno katastrofického – nevhodného pre individuálne poistenie,
  • malý počet poisťovaných subjektov (menej než 500 priemyselných jadrových reaktorov po celom svete) – poistný kmeň je nedostatočný, nevyvážený,
  • veľké poistné čiastky pre poistenie zodpovednosti alebo majetkových škôd, ktoré vyžadujú maximálnu podporu celého národného poisťovacieho trhu,
  • katastrofická povaha rizík by mohla, pri použití obvyklých zaisťovacích a retrocesových zmlúv, vystaviť jednotlivých poisťovateľov neznámej alebo nežiadúcej kumulácii rizík,
  • možnosť vzájomne výhodnej výmeny zaistenia medzi národnými poolmi poskytuje prístup k poistnej kapacite všetkých zúčastnených národných poisťovacích trhov,
  • umožňuje účasť poisťovateľov pôsobiacich na národnom poisťovacom trhu, ktorí by inak neboli schopní alebo ochotní sa tejto oblasti podnikania zúčastniť či už z dôvodov finančných, technických alebo personálnych.

Základné princípy činnosti národných jadrových poolov:

  • členovia poolu sa podieľajú na poistení alebo zaistení jadrových rizík čistým vlastným vrubom (poistná kapacita poolu) so záväzkom ďalej tieto riziká individuálne nezaisťovať na trhu,
  • zaistenie je organizované výlučne medzi poolmi, je preto transparetné a maximálne chránené pred neznámou kumuláciou rizík,
  • zaistenie medzi poolmi je priame (bez sprostredkovateľov), náklady na zaistenie sú preto mininálne.

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poisťovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

+421 907 775 256