+421 907 775 256

Poistenie jadrových rizík

Poistenie zodpovednosti

Slovenský jadrový poisťovací pool v súčasnosti ponúka nasledujúce zodpovednostné poistenia:

 1. Zákonné poistenie zodpovednosti prevádzkovateľov jadrových zariadení za jadrovú škodu voči tretím stranám spôsobenú jadrovou udalosťou vzniknutou v súvislosti s prevádzkou jadrového zariadenia alebo z prepravy jadrového materiálu podľa zákona NR SR č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí.

  Poistenie je určené pre:

  • držitelov povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky,
  • držitelov povolenia na prevádzku jadrového zariadenia,
  • držitelov povolenia na etapu vyraďovania jadrového zariadenia,
  • držitelov povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov

  zodpovedných za jadrovú škodu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu).

 2. Poistenie zodpovednosti  dodávateľov zariadení a služieb pre jadrový priemysel.
   
 3. Poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločnosti za škodu vzniknutú v dôsledku jadrovej škody.
  • Toto poistenie je možné dojednať len pre klientov, ktorí majú dojednané platné poistenie zodpovednosti za konvenčnú (t.j. nejadrovú) škodu členov orgánov spoločnosti.

Poistenie majetku

Slovenský jadrový poisťovací pool v súčasnosti ponúka nasledujúce majetkové poistenia:

 1. Poistenie majetku jadrových zariadení v rozsahu od základného poistneia tzv. FLEXA (požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla) až po krytie všetkých rizík tzv. All Risks poistenie, s pripoistením tzv. jadrových škôd – škôd spôsobených:
  • extrémne vysokou teplotou neriadenej jadrovej reakcie a/alebo,
  • rádioaktívnou kontamináciou alebo deaktiváciou.

  Uvedené poistenie je možné rozšíriť o pripoistenie rizík z prerušenia prevádzky v dôsledku poistenej majetkovej škody.

 2. Poistenie technických rizík v členení:
  • poistenie strojov a zariadení (Lom stroja),
  • poistenie montážne (EAR),
  • poistenie stavebno-montážne (CAR/EAR).
 3. Poistenie zásielok jadrového materiálu (Cargo poistenie).
  • Jedná sa o poistenie prepravovaného jadrového materiálu (čerstvého jadrového paliva, polotovarov, substrátov, žiaričov a pod.)
  • Toto poistenie je možné dojednať v závislosti na povahe prepravovaného materiálu od základného rozsahu poistenia až po poistenie všetkých rizík (All Risks).
 4. Majetkové poistenie pre dodávateľov prevádzkovateľov jadrových zariadení – hlavne poistenie nákladov na dekontamináciu.

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poisťovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

+421 907 775 256