+421 907 775 256

História SJPP

Vznik a vývoj slovenského jadrového poisťovacieho poolu

Prvé úvahy o poistení jadrových rizík začali ešte v bývalom Československu. Kontrétne požiadavky na komerčné poisťovanie jadrových rizík vznikli v roku 1995, keď sa Slovenská republika pripojila k Viedenskému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody (Uznesenie NR SR č.71 z 25. januára 1995, platnosť k 7. júna 1995).

V tom istom roku na pôde Slovenskej asociácie poisťovateľov bola vytvorená pracovná skupina, úlohou ktorej bola príprava a harmonogram založenia domáceho jadrového poisťovacieho poolu. Výsledkom všetkých aktivít bolo dňa 31.7.1997 podpísanie Zmluvy o spolupráci pri poisťovaní jadrových škôd spôsobených prevádzkou jadrového zariadenia a tým došlo k oficiálnemu založeniu Slovenského jadrového poisťovacieho poolu. Účelom zmluvy bolo vytvorenie podmienok pre poistenie jadrových škôd spôsobených prevádzkou jadrového zariadenia na území SR.

Zmluvu o spolupráci podpísali zástupcovia siedmych poisťovní pôsobiacich na Slovensku (Slovenská poisťovňa, a.s., Allianz poisťovňa, a.s., Ergo poisťovňa, a.s., Kooperativa poisťovňa, a.s., Otčina poisťovňa, a.s., Union poisťovňa, a.s., Univerzálna banková poisťovňa, a.s.). Zmluva určila vedúceho poisťovateľa – Slovenskú poisťovňu, a.s., ktorá zriadila Kanceláriu Slovenského jadrového poisťovacieho poolu – výkonný orgán poolu.

V roku 1997 Slovenský jadrový poisťovací pool zahájil činnosť v oblasti poisťovania zahraničných rizík. Prvými obchodnými partnermi Slovenského jadrového poisťovacieho poolu sa stali britský, nemecký, slovinský a chorvátsky pool.

Dňom 1.1.1998 vstúpil do platnosti Štatút a rokovací poriadok Slovenského jadrového poisťovacieho poolu, ktorý spolu so Zmluvou o spolupráci tvorí záväzné pravidlá pre činnosť poolu.

1.4.1998 bol Národnou radou SR schválený a prijatý zákon č.130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie pre mierové účely (atómový zákon), ktorý dal legislatívny základ aj pre poisťovanie jadrových škôd. Slovenský jadrový poisťovací pool zabezpečil krytie jadrovej zodpovednosti pre obe jadrové elektrárne – JE Jaslovské Bohunice a JE Mochovce.

K 1.10.1999 boli uzavreté poistné zmluvy na krytie jadrového majetku oboch našich jadrových elektrární.

1. januára 2003 došlo k fúzii poisťovne Allianz, a.s. a Slovenskej poisťovne, a.s.. Novým vedúcim poisťovateľom sa stala Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

V marci 2004 členské poisťovne Slovenského jadrového poisťovacieho poolu podpísali Dohodu o spolupráci poisťovateľov pri likvidácii škôd spôsobených prevádzkou jadrového zariadenia, ktorá upravuje vzťahy medzi poisťovateľmi pri likvidácii škôd v prípade poistnej udalosti na poistených jadrových zariadeniach.

V roku 2004 Slovenský jadrový poisťovací pool rozšíril svoje portfólio o poisťovanie zdrojov ionizujúceho žiarenia.  

K 1.9.2005 stúpila v platnosť Dohoda poisťovateľov zúčastnených na poisťovaní rizík z prevádzky jadrových zariadení o solidárnej zodpovednosti, ktorá zabezpečuje prevzatie záväzku (alebo časti záväzku) ostatnými poisťovateľmi v prípade, že niektorý z poisťovateľov nie je preukázateľne schopný plniť si svoj záväzok.

V roku 2005 a 2017 Slovenský jadrový poisťovací pool spoluorganizoval medzinárodný workshop INEX zameraný na občianskoprávnu zodpovednosť za jadrové škody. Workshop bol usporiadaný pod záštitou OECD/ NEA (Nuclear Energy Agency) a Úradu jadrového dozoru SR.

V súčasnosti má Slovenský jadrový poisťovací pool osem členov: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ SJPP), ČSOB Poisťovňa a.s., Generali Poisťovňa a.s., KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu, MSIG Insurance Europe AG., pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), Union poisťovňa a.s. a Wűstenrot poisťovňa a.s.

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poisťovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

+421 907 775 256