+421 907 775 256

Poistenie zdrojov ionizujúceho žiarenia

Slovenský jadrový poisťovací pool v súčasnosti ponúka nasledujúce zodpovednostné poistenie v oblasti poistenia zdrojov ionizujúceho žiarenia:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

  • Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú činnosťou vedúcou k ožiareniu v zmysle platných zákonov o radiačnej ochrane a o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
  • Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na zdraví alebo usmrtením tretích osôb spôsobenú  náhodnou udalosťou vzniknutou pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v súvislosti s činnosťou vedúcou k ožiareniu a činnosťou dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany.
  • Poistenie sa dojednáva pre prípad ožiarenia z dôvodu radiačnej nehody alebo radiačnej havárie pre každé pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré je držiteľom povolenia orgánu na ochranu zdravia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany.
  • Poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti kvalifikované ako poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.
  • Poistenie sa dojednáva pre jednotlivé zdroje ionizujúceho žiarenia, v niektorých prípadoch sa poistenie dojednáva v úzkej spolupráci so špecializovaným audítorom, ktorý vykoná vstupné a pravidelné opakované i mimoriadne audity pracovísk. Na základe správy  auditu o radiačnej ochrane pracoviska zaradí poisťovateľ pracovisko do určitej rizikovej kategórie zohľadňujúcej poistné riziko.

Poistenie sa dojednáva pre zariadenia ako sú napr. röntgenové prístroje, urýchľovače, generátory, rádioizotopové zdroje žiarenia; činnosti ako humánna rádioterapia, stomatológia, defektoskopia, karotáže, ožarovanie, výskum, vývoj, výroba, doprava, uskladňovanie a likvidácia rádioaktívnych látok a odpadov, využívanie ionizujúceho žiarenia pri ochrane osôb a majetku a pod.

Slovenský jadrový poisťovací pool

Slovenský jadrový poisťovací pool

Váš spoľahlivý partner pre poistenie jadrových rizík a zdrojov ionizujúceho žiarenia už od roku 1997.

Kontakt

Slovenský jadrový poisťovací pool
c/o Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava

+421 907 775 256